Elektrimaterjalide hulgimüük

ANDMEKAITSETINGIMUSED

1 Vastutav töötleja

SLO Aktsiaselts

Kesk-Sõjamäe tn 3a

11415 TALLINN

EESTI

(edaspidi ”meie” või ”SLO”)


2 Käesoleva registri kontaktisik

Laura Meerits

Kesk-Sõjamäe tn 3a

+372 5517114

privacy@slo.ee


3 Registri nimetus

TARNIJATE JA EDASIMÜÜJATE REGISTER

4 Millised on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise alusteks on Meie õigustatud huvi (nt kliendisuhete haldamine, klientidele arvete esitamine), andmesubjekti nõusolek, meie vahel sõlmitud lepingu täitmine ja Meie juriidiline kohustus.

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Meie lepinguliste ja muude lubaduste ja kohustuste täitmiseks;
 • Meie lepinguliste ja seadustest tulenevate õiguste tagamiseks ja kaitsmiseks;
 • Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, mis on seotud näiteks rahapesu tõkestamise ja ”Tunne oma Klienti ja Tarnijat” nõuete täitmisega;
 • Hindamaks ja tagamaks, et tarnijad ja edasimüüjad täidavad Meie ja kohaldatavates õigusaktides sätestatud nõudeid;
 • Kliendisuhete haldamiseks;
 • Kliendiürituste korraldamiseks;
 • Elektroonilise ja otseturunduse võimaldamiseks.

Me ei kasuta automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiilianalüüs) seoses käesolevas registris töödeldavate isikuandmetega.

5 Milliseid isikuandmeid töötleme?

Töötleme äriklientide endiste või praeguste töötajate ja juhatuse liikmete või äriühingute omanike (edaspidi “andmesubjekt”) järgmisi isikuandmeid:

 • Andmesubjekti põhiandmed, näiteks äriühingu omaniku ees- ja perekonnanimi, kliendinumber, kasutajanimi ja/või muu identifikaator;
 • Andmesubjekti kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber;
 • Ettevõtte ja ettevõtte kontaktisikute andmed, näiteks ärinimi ja äriregistri kood ja kontaktisikute nimed ja isikukoodid, kontaktandmed, sugu, elukohariik, kasutuskeel, kontaktisikute roll/ametinimetus ja ametialased huvid;
 • Teave seoses tarnijate ja edasimüüjate lepingutega ja pakutavate kaupade ja teenustega, näiteks kontaktisikud või vastutavad isikud ja võimalikud isikuandmed, mida töödelakse seoses kaupade ja teenustega;
 • Üritustel osalemisega seotud informatsioon, näiteks osaleja ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, toitumisalane teave (kogutakse üksnes andmesubjekti nõusolekul);
 • Teave, mida andmesubjekt on ise SLO võrgus edastanud, näiteks veebivormi või tagaside esitamine;
 • Andmesubjekti käitumisega seotud teave teenuste ja veebisaidi kasutamisel, mida kasutatakse profiili koostamiseks, näiteks külastatud veebisaidid ja teenused, külastuste/kasutamise kestus, veebisaitidel ja teenustes tehtud toimingud;
 • Andmesubjekti lõppseadmete tehniline teave, näiteks IP-aadress, MAC-aadress ja operatsioonisüsteem;
 • Andmesubjekti poolt esitatud muu informatsioon.

6 Kus kohast saame isikuandmeid?

Peamiselt saame andmeid järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt ja/või äriühingult, kelle heaks andmesubjekt töötab.

Potentsiaalsete äriklientide andmeid saame peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, otsingumootoritest, professionaalsetest sotsiaalmeediavõrkudest, kontaktteabe pakkujatelt ja ettevõtete veebisaitidelt.

Käesolevates andmekaitsetingimustes toodud eesmärkidel võidakse isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest allikatest ning allikatest, mis põhinevad informatsioonil, mis on saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt kohaldatavate seaduste ja määruste piires.

Käesolevates andmekaitsetingimustes nimetatud andmete kogumine ja nende ajakohastamine toimub, kas manuaalselt või automaatselt.

7 Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid Meie nimel ja Meie eest, näiteks pakkudes meile pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist, turundusteenuseid ja IT-keskkonda, samuti pakkudes Meie toodetele ja teenustele riistvara ja võrguühendust. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide volitatud töötlejatega, kes töötlevad teie isikuandmeid Meie nimel ja Meie eest.

Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

Me ei edasta ega avalda äriklientidega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

8 Kuidas isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame?

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele Meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema äriklientide andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki. Äriklientide endiste või praeguste töötajate ja juhatuse liikmete või äriühingute omanike isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse ärisuhete kestel ja kolm (3) aastat pärast ärisuhete lõppemist, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

9 Kuidas ja millistel eesmärkidel me kasutame küpsiseid?

SLO kasutab küpsiseid, et muuta oma teenus kasutajasõbralikumaks ja pakkuda täiustatud ja kohandatud funktsioone SLO veebisaidi ja toodete külastamisel. Kui Te olete loonud endale Meie veebisaidil kasutajakonto, kasutab SLO küpsiseid Teie ära tundmiseks ning vormide eeltäitmiseks säästmaks Teie aega.

Oma veebipõhistes teenustes kasutame Google Analytics`it, selleks et paremini mõista kasutajate tegevusi Meie veebipõhiste teenuste kasutamisel.

Paljud veebibrauserid pakuvad Teile võimalust vältida kolmandate isikute pakutavaid küpsiseid. Kui see on seadistustega võimaldatud, lubab veebibrauser veebisaidi kaudu salvestada ainult selle veebiteenuse küpsiseid, mida te parajasti külastate. Vastava valiku tegemine on võimalik veebibrauseri seadistuste kaudu (see valik välistab kõigi kolmandate osapoolte küpsiste toimimise).

Veebibrauseri küpsiste vahemälu saate oma veebibrauseri seadistuste kaudu kustutada. Küpsise kustutamine kustutab brauseri vahemällu salvestatud unikaalse identifikaatori koos sellele lisatud veebipõhise profiiliga. Küpsise vahemälu kustutamine ei takista uute küpsiste salvestamist tulevikus.

Täpsemalt saate küpsiste kohta lugeda Meie Küpsisepoliitikast.

10 Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.

Lisaks on Teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele või asutusele, kellel on õigus tegeleda Teie isikuandmete töötlemise uurimisega.

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid profileerimisele ja Teiega seotud muu töötlemise osas, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Meie õigustatud huvil. Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva andmekaitsealase seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid profileerimise osas, kui see on seotud otseturundusega.

11 Kellega saate ühendust võtta?

Kõik käesolevate andmekaitsetingimustega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult punktis kaks (2) nimetatud aadressil.

12. Andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame Meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse Meie kodulehel. Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.