Elektrimaterjalide hulgimüük

Privaatsusteatis valvekaamerate kohta

1. Vastutav töötleja

SLO Aktsiaselts

Kesk-Sõjamäe tn 3a

11415 TALLINN

EESTI

(edaspidi ”Meie” või ”SLO”)


2. Kontaktisik

Kerstin Kürsa

Kesk-Sõjamäe tn 3a

11415 TALLINN

EESTI

privacy@slo.ee


3. Registri nimetus

Valvekaamera salvestiste register


4. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise aluseks on SLO õigustatud huvi. Videovalve eesmärgiks on vara kaitsmine, vandalismi ja kuritegude ära hoidmine ja toimepandud kuritegude ja olukordade, kus vara ja turvalisus on olnud ohustatud, uurimise abistamine. Lisaks, järelevalve eesmärgiks on ka tagada territooriumi ja seal liikuvate inimeste turvalisuse tagamine.

Videovalve salvestisi võidakse kasutada ka järgmistel eesmärkidel:

• tööõnnetuse või muu olukorra uurimiseks, mis on põhjustanud ohtu või riski vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.

Vastavad sildid, kleebised jms. asuvad videovalve läheduses, et teavitada andmesubjekte videovalvest.


5. Milliseid ja kelle andmeid me töötleme? Kust me saame teavet?

Register sisaldab kaameratega filmitud ja salvestatud materjali, mis asuvad kaamera jälgimispiirkondades SLO territooriumil. Lisaks videomaterjalile säilitatakse serveri registris ka salvestatud videomaterjali kuupäeva ja kellaaega.


6. Kellele andmeid avaldame ja kas edastame andmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

Isikuandmeid ei avaldata regulaarselt kolmandatele isikutele ning ei edastata väljaspoole EL-i ega EMP-i. Andmeid võidakse avaldada politseile kuritegude uurimiseks.


7. Kuidas andmeid kaitseme ja kuidas me andmeid säilitame?

Registrit hoitakse lukustatud kohas ja parooliga kaitstud seadmetes. Registrile on ligipääs ainult eelnevalt määratud isikutel nende töökohustuste täitmiseks vajalikus ulatuses.

Registrisse kantud isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik videovalve eesmärgi täitmiseks. Põhimõtteliselt võib andmeid töödelda tagasiulatuvalt viimase 30 päeva jooksul, pärast mida need kustutatakse.


8. Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning teatud juhtudel on Teil õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või teatud juhtudel piirata isikuandmete töötlemist. Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus vajadusel esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni.


9. Kellega saate kontakteeruda?

Kõik käesolevate andmekaitsetingimustega seotud taotlused tuleb esitada kirjalikult või suuliselt punktis kaks (2) nimetatud isikule.